தமிழ் பழமொழிகள்

தமிழ் பழமொழிகள் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு ஆழமறியாமல் காலை இடாதே அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது அடியாத மாடு பணியாது அடி மேல் அடி அடித்தால் … Read More