தமிழ் பழமொழிகள்

தமிழ் பழமொழிகள் போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு ஆழமறியாமல் காலை இடாதே அச்சாணி இல்லாத தேர் முச்சாணும் ஓடாது அடியாத மாடு பணியாது அடி மேல் அடி அடித்தால் … Read More

List of 8 Union Territories and 28 States and Capitals

List of 8 Union Territories and 28 States and Capitals There are 28 states and 8 Union territories in India  28 States and Capitals of India Tamil-தமிழ்(28 இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் தலைநகரங்கள் பெயர்கள்) S.NO … Read More

States and Capitals of India

States and Capitals of India  28 States and Capitals of India தமிழ்-28 மாநிலங்கள் பெயர்கள் S.NO State Capital 1 Andhra Pradesh (ஆந்திரப் பிரதேசம்)                    … Read More

Tourist Places In kerala-16 Attractive places

Tourist Places In kerala-16 Attractive places INDIA -KERALA Kerala, southwestern coastal state of India One of the most popular  Attractive  tourist places in INDIA 16 best tourist places to visit in Kerala … Read More