ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி

Yercaud Flower show

Yercaud Flower show Festival

ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி

Yercaud is a hill station situated on the Shevaroy Hills in the Salem district of Tamil Nadu

Flower show Festival  celebrated in the Last week of May

Tourist inflow during the five-day festival is very high when compared to other days

Lakh of flowers will be used to organize a Flower show

The Tourism Department of Tamil Nadu provides special buses for the festival season

The flower Festival  is One of the major tourist attractions places in Yercaud,Tamil Nadu

The 46th Yercaud Flower Festival

will be held from 21.05.2023 to 28.05.2023

45th Yercaud Flower Festival

Photos/Images  –2022

ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி
ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி

Entrance 

ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி
ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி

மஞ்சப்பை

flower show
Yercaud Flower show

Vegetables- Fruits

 ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி
yercaud flowers show

yercaud summer festival 2022

வள்ளுவர் கோட்டம்

 ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி
Yercaud Flower show Festival
மாட்டு வண்டி
 ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி
Yercaud Flower shows
yercaud flower show
ஏற்காடு மலர் கண்காட்சி

Yercaud Flower Festival 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *