pallipatti

B Pallipatti Gebi

B Pallipatti Gebi

புனித லூர்து அன்னை கெபித் திருவிழா 2023

கெபித் திருவிழா ஏப்ரல் 21,22, 23

3 Days functions

One of the big festival in Bommidi surrounding areas in  Dharmapuri District

Famous for, Jesus life story drama

Thousands of People wait and watch till drama ends

கெபி திருவிழா பி.பள்ளிப்பட்டி
கெபி திருவிழா பி.பள்ளிப்பட்டி
கெபி திருவிழா
கெபி திருவிழா பி.பள்ளிப்பட்டி

கெபி 2022-B.Pallipatti kebi Images 

b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti

Entrance

b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti
b.pallipatti

Drama Stage

b.pallipatti
b.pallipatti

Top View

mount carmel church

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *