കേരള ജില്ലയുടെ പേര് പട്ടിക

കേരള ജില്ലയുടെ പേര് പട്ടിക

കേരള ജില്ലയുടെ പേര് പട്ടിക

We uploaded all 14 District Names of Kerala are listed below in English and Malayalam Languages

S.no

Kerala District Name

1

Alappuzha

ആലപ്പുഴ

2

Ernakulam

എറണാകുളം

3

Idukki

ഇടുക്കി

4

Kannur

കണ്ണൂർ

5

Kasaragod

കാസർഗോഡ്

6

Kollam

കൊല്ലം

7

Kottayam

കോട്ടയം

8

Kozhikode

കോഴിക്കോട്

9

Malappuram

മലപ്പുറം

10

Palakkad

പാലക്കാട്

11

Pathanamthitta

പത്തനംതിട്ട

12

Thrissur

തൃശ്ശൂർ

13

Thiruvananthapuram

തിരുവനന്തപുരം

14

Wayanad

വയനാട്

കേരള ജില്ലയുടെ പേര് പട്ടിക

For Kerala District Name List In malayalam – Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *