ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഉപരാഷ്ട്രപതികളുടെയും പട്ടിക

ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഉപരാഷ്ട്രപതികളുടെയും പട്ടിക

ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഉപരാഷ്ട്രപതികളുടെയും പട്ടിക

We uploaded all former Vice President of India Name List in Malayalam language

പേരുകൾ

കാലാവധി

1

എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ

മേയ് 13, 1952 -മേയ് 12, 1962

2

ഡോ. സാക്കിർ ഹുസൈൻ

മേയ് 13, 1962 -മേയ് 12, 1967

3

വി.വി. ഗിരി

മേയ് 13, 1967 -മേയ് 3, 1969

4

ഗോപാൽ സ്വരൂപ് പഥക്

ഓഗസ്റ്റ് 31, 1969 -ഓഗസ്റ്റ് 30, 1974

5

ബി.ഡി. ജട്ടി

ഓഗസ്റ്റ് 31, 1974 -ഓഗസ്റ്റ് 30, 1979

6

മുഹമ്മദ് ഹിദായത്തുള്ള

ഓഗസ്റ്റ് 31, 1979 -ഓഗസ്റ്റ് 30, 1984

7

ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ

ഓഗസ്റ്റ് 31, 1984 -ജൂലൈ 27, 1987

8

ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ

സെപ്റ്റംബർ 3, 1987 -ജൂലൈ 24, 1992

9

കെ.ആർ. നാരായണൻ

ഓഗസ്റ്റ് 21, 1992 -ജൂലൈ 24, 1997

10

കൃഷ്ണകാന്ത്

ഓഗസ്റ്റ് 21, 1997 -ജൂലൈ 27, 2002

11

ഭൈറോൺ സിങ് ശെഖാവത്ത്

ഓഗസ്റ്റ് 19, 2002 -ജൂലൈ 21, 2007

12

മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി[3]

ഓഗസ്റ്റ് 11, 2007 -ഓഗസ്റ്റ് 11, 2017

13

എം വെങ്കയ്യ നായിഡു

ഓഗസ്റ്റ് 11, 2017 -ഓഗസ്റ്റ് 10,2022

14

ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ

ഓഗസ്റ്റ് 11,2022

ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഉപരാഷ്ട്രപതികളുടെയും പട്ടിക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *